Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Phân vi sinh hữu cơ EMZ-FUSA Soil Nutrien -Tăng sức sống cho cây và đất

Phân bón vi hữu cơ EMZ – USA tăng chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Chế phẩm EMZ - Một sản phẩm độc đáo của Công nghệ sinh học của Mỹ
Phân bón hữu cơ sinh học rất giàu đạm, làm xốp, cải tạo và thúc đẩy sự cố định đạm cho cây trồng bằng con đường sinh học trong đất (BNF)